Love (प्रेम) Verses

16“किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना 
एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्,
 तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌। 
13अब विश्‍वास, आशा, प्रेम, यी तीन रहन्‍छन्, 
तर यिनमा सर्वोत्तमचाहिँ प्रेम नै हो।
1हेर, पिताले हामीलाई कस्‍तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ,
 कि हामी परमेश्‍वरका सन्‍तान भनी कहलिएकाहरू हौं, र साँच्‍चै हौं पनि। 
यसैकारणले त संसारले हामीलाई चिन्‍दैन, किनभने त्‍यसले उहाँलाई चिनेन।
4उहाँले मलाई भोजको गृहमा लानुभएको छ,
र ममाथि भएको उहाँको झन्‍डा प्रेम हो।
8तर परमेश्‍वरले हाम्रा निम्‍ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्‍छ,
 कि हामी पापी छँदै ख्रीष्‍ट हाम्रा निम्‍ति मर्नुभयो।