Gazal

 1. धर्मी कोहि छैन यहाँ, परमेशोरलाई खोज्ने कोहि छैन यो संसारमा (२)
  केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति हत्या हिंसा लुट छाल मात्र छ यो संसारमा। (२)

  ……………………………………………………………………………………………
 2. ज्योयिको मार्गमा हिड्न कोहि चहादैन यहाँ (२)
  केवल अन्धकारको मार्ग रुचाउछन यस संसारमा
  ……………………………………………………………………………………………
 3. धर्मी कोहि छैन यहाँ, परमेशोरलाई खोज्ने कोहि छैन यो संसारमा (२)
  केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति हत्या हिंसा लुट छाल मात्र छ यो संसारमा। (२)
  ………………………………………………………………………………………………
 4. स्रिस्टि कर्ता भन्दा स्रिस्टिको थोक महान हुदैन यहाँ
  न त घर बनाउने भन्दा घर नै महान हुन्छ यस संसारमा ।

5. खाए सार लाए सार मरे पछि लम्पसार भनेहरु यहाँ
मृतु पछि जल्नेछन नर्ककुण्डको संसारमा ।
……………………………………………………………………………………………….
6. धर्मी कोहि छैन यहाँ, परमेशोरलाई खोज्ने कोहि छैन यो संसारमा (२)
केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति हत्या हिंसा लुट छाल मात्र छ यो संसारमा। (२)
………………………………………………………………………………………………..
7. परमेशोराले मानिसलाई यस्तो प्रेम गर्नु भयो यहाँ
वहाँले एक मात्र पुत्र येशु पठाउनु भयो यस संसारमा ।
…………………………………………………………………………………………………..

8. धर्मी कोहि छैन यहाँ, परमेशोरलाई खोज्ने कोहि छैन यो संसारमा (२)
केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति हत्या हिंसा लुट छाल मात्र छ यो संसारमा। (२)
………………………………………………………………………………………………..
9. जसले वहाँमा बिश्वास गर्छ र ग्रहण गर्छ यहाँ
उसले उद्दार, मुक्ति र अन्नानता जीवन पाउछ आत्मिक संसारमा ।
…………………………………………………………………………………………………
10. धर्मी कोहि छैन यहाँ, परमेशोरलाई खोज्ने कोहि छैन यो संसारमा (२)
केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति हत्या हिंसा लुट छाल मात्र छ यो संसारमा। (२)

END